Lejebetingelser:


Lejet udstyr må kun anvendes af LEJEREN eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske
med skriftlig godkendelse fra Stagehands.


Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige godkendelse medtages til udlandet. Lejer er
forpligtigt til på forlangende, at redegøre for hvor det lejede udstyr befinder sig.


Det er på lejers regning og foranledning, at fremskaffe de nødvendige tilladelser fra lokale
myndigheder. Herunder også parkeringstilladelser.


Den tid udstyret er udlejet kaldes for lejeperioden. Den dag udstyret forlader udlejers lager
regnes for første lejedag og den dag lejer tilbagelevere kaldes sidste lejedag. Såfremt en
aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente
det lejede. Lejeren vil herefter blive faktureret for den brugte tid.


Lejer sørger for truck til af- pålæsning samt under opbygning og nedtagning.


Det er lejers ansvar, at der er frie tilkørselsforhold for lastbiler, kran eller andre anvendte
køretøjer.


Udlejer er ikke erstatningspligtig, hvis kørelse med bil, kran eller andet køretøj på området
giver spor, knækkede fliser, brud på dæksler eller anden for for skade.


Underlaget/bundforholdene er fast og jævnt. Det er udelukkende Stagehands der afgør om
underlaget skal forstærkes med evt. køreplader. Køreplader er ikke medregnet i prisen og er
på lejeres regning og foranledning.


Såfremt der ikke er lys på pladsen og montage/demontage skal forgå om natten, skal der
være mulighed for strøm inden for en afstand af max 15 m og min. 220 V, 10 A og
almindelig stik.


Der skal være en person til stede ved ankomst, med de fornødende bemyndigelser til
placering af scene, tribuner og andet materiel.


Ved opstilling/nedtagning hvor lejer stiller med hands til hjælp, skal personerne være
voksne og ædruelige. Det er motagelederens ret, at bortvise ikke ædruelige personer og lejer
vil blive faktureret 300,00 kr. pr. time pr. person ved manglende mandskab.


Ved arrangementer over 3 timers varighed eller hvor Stagehands personel venter, er lejer
forpligtet til, at sørge for forplejning af Stagehands personel. Ved udstationering i flere dage,
gælder det samme for logi. Der skal være mulighed for dagligt bad.


Det er lejeres ansvar, at sørge for det nødvendige arbejdstøj til hands, såsom handsker,
sikkerhedssko, hjelm m.m.


Under montage samt demontage er det på lejers regning og foranledning, at fremskaffe
drikkevarer og mad til eget samt Stagehands personel. Der må IKKE serveres drikkevarer
med alkohol.


Det lejede materiel, skal leveres tilbage i samme stand, så gaffa tape, gulvtæpper øl,
sodavand m.m., skal være fjernet, med andre ord, materialet skal være rengjort.
Hvis ikke dette er gjort vil lejer blive faktureret 300,00 kr. pr. time for hver rengøringstime.


Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og bortkomst af det lejede, også selv om
den er hændelig. Lejeren er pligtig at forsikre det lejede herimod. Eventuelle skader skal
uopholdeligt anmeldes til udlejer.


Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse
fra Stagehands. Udlejer er ikke ansvarlig for skader eller tab af nogen art forvoldt af det
lejede , direkte som indirekte, herunder også høreskader.


Udlejer er ikke ansvarlig for skader på 3. mands ejendom i forbindelse med brug af udlejers
udstyr.

Aflysning af reserveret udstyr kan normalt ske indtil 7 dage inden 1. lejedag. Ved afbestilling senere end 7 dage før 1. lejedag debiteres 50% af lejebeløbet, dog mindst DKK 1.000,00. Ved afbestilling senere end 3 dage før 1. lejedag debiteres 100% af lejebeløbet, dog mindst DKK 1.000,00.

Ved arrangementer udendørs skal alle dele sikres effektivt mod vind og vejr. Al håndtering
og montering udendørs såsom indendørs skal ske i henhold til gældende lovgivning.


Samtlige transportopgaver såvel internationale som nationale transporter udføres af
Stagehands ApS i henhold til CMR-lovens bestemmelser