Lejebetingelser:

 

 • Lejet udstyr må kun anvendes af LEJEREN eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse fra Stagehands.

 

 • Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige godkendelse medtages til udlandet. Lejer er forpligtigt til på forlangende, at redegøre for hvor det lejede udstyr befinder sig.

 

 • Det er på lejers regning og foranledning, at fremskaffe de nødvendige tilladelser fra lokale myndigheder. Herunder også parkeringstilladelser.

 

 • Den tid udstyret er udlejet kaldes for lejeperioden. Den dag udstyret forlader udlejers lager regnes for første lejedag og den dag lejer tilbagelevere kaldes sidste lejedag. Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede. Lejeren vil herefter blive faktureret for den brugte tid.

 

 • Lejer sørger for truck til af- pålæsning samt under opbygning og nedtagning.

 

 • Det er lejers ansvar, at der er frie tilkørselsforhold for lastbiler, kran eller andre anvendte køretøjer.

 

 • Udlejer er ikke erstatningspligtig, hvis kørelse med bil, kran eller andet køretøj på området giver spor, knækkede fliser, brud på dæksler eller anden for for skade.

 

 • Underlaget/bundforholdene er fast og jævnt. Det er udelukkende Stagehands der afgør om underlaget skal forstærkes med evt. køreplader. Køreplader er ikke medregnet i prisen og er på lejeres regning og foranledning.

 

 • Såfremt der ikke er lys på pladsen og montage/demontage skal forgå om natten, skal der være mulighed for strøm inden for en afstand af max 15 m og min. 220 V, 10 A og almindelig stik.

 

 • Der skal være en person til stede ved ankomst, med de fornødende bemyndigelser til placering af scene, tribuner og andet materiel.

 

 • Ved opstilling/nedtagning hvor lejer stiller med hands til hjælp, skal personerne være voksne og ædruelige. Det er motagelederens ret, at bortvise ikke ædruelige personer og lejer vil blive faktureret 300,00 kr. pr. time pr. person ved manglende mandskab.

 

 • Ved arrangementer over 3 timers varighed eller hvor Stagehands personel venter, er lejer forpligtet til, at sørge for forplejning af Stagehands personel. Ved udstationering i flere dage, gælder det samme for logi. Der skal være mulighed for dagligt bad.

 

 • Det er lejeres ansvar, at sørge for det nødvendige arbejdstøj til hands, såsom handsker m.m.

 

 • Under montage samt demontage er det på lejers regning og foranledning, at fremskaffe drikkevarer og mad til eget samt Stagehands personel. Der må IKKE serveres drikkevarer med alkohol.

 

 • Det lejede materiel, skal leveres tilbage i samme stand, så gaffa tape, gulvtæpper øl, sodavand m.m., skal være fjernet, med andre ord, materialet skal være rengjort.

          Hvis ikke dette er gjort vil lejer blive faktureret 300,00 kr. pr. time for hver rengøringstime.

 

 • Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede udstyr uden særlig tilladelse fra Stagehands. Udlejer er ikke ansvarlig for skader eller tab af nogen art forvoldt af det lejede , direkte som indirekte, herunder også høreskader.

 

 • Udlejer er ikke ansvarlig for skader på 3. mands ejendom i forbindelse med brug af udlejers udstyr.

 

 • Ved arrangementer udendørs skal alle dele sikres effektivt mod vind og vejr. Al håndtering og montering udendørs såsom indendørs skal ske i henhold til gældende lovgivning.